Tiết Âm nhạc của cô giáo Phạm Thị Hồng Liễu trong Ngày hội thao giảng giáo viên giỏi năm học 2017 - 2018.

Tiết Âm nhạc của cô giáo Phạm Thị Hồng Liễu trong Ngày hội thao giảng giáo viên giỏi năm học 2017 - 2018.